Regulamin żłobka „Zaczarowana Polana” S.C. Katarzyna Froncz, Klaudia Miś

§ 1. Postanowienia organizacyjne żłobka

 1. Umowa pomiędzy żłobkiem „Zaczarowana Polana” S.C. Katarzyna Froncz, Klaudia Miś,
  a Rodzicami/Opiekunami prawnymi zostaje zawarta na czas określony bez okresu wypowiedzenia lub na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Podczas podpisywania umowy pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 200 zł. Opłata traktowana jest jako umowa przedwstępna i w razie rezygnacji nie ulega zwrotowi. Przeznaczona jest na zakup materiałów potrzebnych do zajęć edukacyjno-wychowawczych.
 2. Pracą żłobka kieruje jego dyrektor.
 3. Żłobek „Zaczarowana Polana” czynny jest w dni robocze w godzinach od 6.30 do 17.00.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica Dziecka wydłużony za dodatkową opłatą.
 5. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 roku życia do 3 roku życia, w szczególnych przypadkach do 4 roku życia.
 6. Dzieci mogą być odbierane ze żłobka przez uprawnione osoby (wpisane do Karty zgłoszenia Dziecka do żłobka).
 7. Nie jest możliwe telefoniczne zgłaszanie osoby odbierającej Dziecko.
 8. Opiekunki dziecięce mają prawo wylegitymować osobę odbierającą Dziecko.
 9. Życzenie   Rodziców/Opiekunów prawnych   dotyczące   nieodbierania   Dziecka   przez   jednego z Rodziców/Opiekunów prawnych musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe
  i dostarczone personelowi żłobka.
 10. Dzieci nie będą wydawane osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Dzieci można odbierać do godziny 17.
 12. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym poinformowaniu personelu, w razie nieodebrania Dziecka do godziny 17, zostanie automatycznie naliczona opłata w kwocie 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 13. W przypadku nieodebrania Dziecka do godziny 17 i niemożności skontaktowania się
  z Rodzicem lub Opiekunem prawnym powiadomiony zostanie najbliższy Komisariat Policji.

§ 2. Postanowienia dotyczące zdrowia Dzieci

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzić do żłobka zdrowe Dziecko.
 2. W razie pogorszenia się stanu Dziecka w ciągu dnia opiekunki zobowiązane są poinformować o tym Rodziców/opiekunów prawnych, którzy w możliwie najkrótszym czasie zobligowani są do odebrania Dziecka ze żłobka.
 3. W przypadku zachorowania przez Dziecko na chorobę zakaźną(grypę, ospę lub inne) Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować o tym personel żłobka.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przedłożyć zaświadczenie lekarskie
  o możliwości uczęszczania Dziecka do żłobka po powrocie Dziecka po chorobie lub w razie wątpliwości opiekunek, co do stanu zdrowia Dziecka.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązania są do informowania personelu o alergiach Dziecka.
 6. Personel żłobka nie podaje Dzieciom leków oraz suplementów diety.

§ 3. Postanowienia dotyczące sprawowanej opieki nad Dziećmi w żłobku

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są, aby na czas pobytu Dziecka w żłobku zapewnić:
 • pieluchy jednorazowe oraz chusteczki nawilżane i higieniczne,
 • krem na odparzenia lub puder, maść na ząbkowanie,
 • krem z filtrem UV (30 lub 50),
 • ubranka na zmianę dostosowane do pory roku,
 • kapcie lub skarpety antypoślizgowe,
 • kocyk lub jedną ulubioną Przytulankę,
 • smoczek (jeśli Dziecko używa),
 • kubek „niekapek” lub butelkę (jeśli Dziecko używa),
 • szczoteczkę oraz pastę do zębów.
 1. Żłobek zapewnia Dzieciom:
 • jeden komplet pościeli wraz poszewkami (poduszka, kołderka i prześcieradło). Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do comiesięcznego prania poszewek,
 • jednego ręczniczka do higieny Dzieci (żłobek zobowiązuje się do utrzymywania ręczniczka w odpowiedniej czystości),
 • śliniaczka do karmienia oraz zastawy dostosowanej do wieku Dziecka,
 • sprzęt, zabawki oraz materiały edukacyjne dostosowane do wieku Dzieci.

§ 4. Postanowienia dotyczące żywienia

 1. Posiłki dla dzieci powyżej 1 roku życia dostarcza firma cateringowa. Ceny posiłków zawarte są w aktualnie obowiązującym cenniku. Stawka   żywieniowa   za   posiłki   dostarczane   przez   firmę   cateringową   naliczana będzie z dołu za ilość wykorzystanych posiłków.
 2. Nieobecność   dziecka   w   żłobku   należy   zgłaszać   osobiście   lub   telefonicznie,   w danym dniu do godziny 8:00. W przeciwnym razie właściciele żłobka mają prawo obciążyć Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka dzienną stawką żywieniową.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do dostarczeniu Dziecku przekąski w postaci hermetycznie zamkniętych posiłków (słoiczki z deserami, serki) lub owoców.
 4. Niezgłoszona nieobecność dziecka nie będzie odliczana od stawki żywieniowej.

§ 5. Postanowienia dotyczące płatności

 1. Opłata za żłobek wynosi 900 zł.
 2. Opłata uiszczana jest za miesiąc z góry do dnia 5 każdego miesiąca na wskazane przez Właścicielki konto.
 3. W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty na koncie żłobka w terminie do 10–go danego miesiąca następuje wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem siedmiodniowego terminu.
 4. Brak   zapłaty   w   wyznaczonym   dodatkowym   terminie   skutkuje   natychmiastowym rozwiązaniem   umowy   przez   właścicieli   żłobka,   bez   wypowiedzenia.   Ponowne podpisanie   umowy   zależne   jest   od   decyzji   właścicieli   oraz   uiszczenia   opłaty kolejnego wpisowego.
 5. O   zmianie   wysokości   opłat   Rodzice/Opiekunowie   prawni   będą   powiadamiani pisemnie   z   jednomiesięcznym   wyprzedzeniem.   Zmiany   opłat   będą   aneksowane   do umowy.   W   przypadku   niewyrażenia   zgody   na   zmianę   opłat   umowa   może   ulec
  rozwiązaniu z  zachowaniem   miesięcznego   okresu   wypowiedzenia,   w   którym   to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa opłata.
 6. W sytuacji rozwiązania Umowy przez Rodzica/Opiekuna prawnego bez zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ustala się jednorazową opłatę w wysokości 400 zł, najpóźniej następnego dnia po rezygnacji z umowy.
 7. Czesne jest niepodzielne z wyjątkiem miesiąca, w którym Dziecko zostanie zapisane do żłobka (jeśli Dziecko nie uczęszcza od pierwszego dnia miesiąca).
 8. Żłobek zwraca 25% czesnego w sytuacji, gdy dziecko nie uczestniczy w zajęciach przez okres 16 dni kalendarzowych (w ciągłości, liczone od pierwszego dnia nieobecności) po uprzednim poinformowaniu żłobka.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do powiadomienia  żłobka o zaistniałej sytuacji.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają/nie wyrażają zgody na publikacje zdjęć z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej oświadczeniem zawartym w umowie.
 3. Powyższy regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 09 października 2019 roku.

Bielsko-Biała, 09 października 2019 r.

Napisz do nas na Facebook`u