Statut żłobka Zaczarowana Polana

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: „Zaczarowana Polana” S.C. Katarzyna Froncz, Klaudia Miś

2. Siedziba żłobka mieści się przy ulicy Słowackiego 28A w Bielsku-Białej.

Telefon kontaktowy: 725 028 461.

Adres mailowy: zaczarowanapolana@gmail.com

3. Żłobek „Zaczarowana Polana” jest prywatną formą działalności gospodarczej, zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej wraz z wpisem do CEIDG:

NIP 547-215-15-13

REGON 243653283

4.Osobami prowadzącymi żłobek są mgr Katarzyna Froncz – nauczyciel kontraktowy
i polonistka oraz mgr Klaudia Miś – fizjoterapeutka.

§ 2. Podstawa prawna

1. Żłobek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w tym w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech ( Dz. U. z 2016. poz. 157)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 poz 925).
 3. Niniejszego statutu
 4. Innych przepisów prawa

§ 3. Przedmiot działania

Przedmiotem   działania   spółki   jest   świadczenie   usług   opiekuńczo   –   wychowawczo   – edukacyjnych dzieciom od 1 roku życia do 3 roku życia, w uzasadnionych wypadkach w wieku do lat czterech.

§ 4. Cele i zadania żłobka

1. Do zadań żłobka należy w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom warunków pobytu zbliżonych do warunków bytowych w domu rodzinnym,
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych poprzez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka,
 3. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 4. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
 5. zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej oraz kształtowanie nawyków higienicznych,
 6. wdrażanie do samodzielności,
 7. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego dziecka,
 8. zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa,
 9. organizację całodziennego wyżywienia,
 10. współpraca z rodzicami dziecka,

2. Celem żłobka jest:

 1. kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie odpowiedniego systemu wartości,
 3. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi,
 4. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 5. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 6. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 7. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej.

§ 5. Organizacja

 1. Żłobek kierowany jest przez jego właścicieli, zaś dyrektorem placówki jest Katarzyna Froncz.
 2. Funkcjonowanie żłobka kształtuje niniejszy statut.
 3. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa powtarzalny plan dnia, dostępny na stronie internetowej.
 4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem:
 • dni ustawowo wolnych od pracy
 • świąt,
 • dwutygodniowej przerwy wakacyjnej (termin przerwy wakacyjnej będzie planowany
  w styczniu każdego roku),
 • pojedynczych dni następujących po dniach wolnych lub pomiędzy nimi, o czym rodzice będą informowani na bieżąco przez dyrektora żłobka.
 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od godziny 6.30 do 17.00.
 2. Żłobek nie przewiduje udziału rodziców w zajęciach z dziećmi, poza wyznaczonymi do tego tzw. „dniami otwartymi”.

§ 6. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

 1. Rekrutację prowadzi się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Rekrutacja prowadzona jest z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych.
 3. Żłobek nie przyjmuje dzieci niepełnosprawnych.
 4. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w żłobku, dyrektor może przyjąć na jego miejsce inne dziecko na podstawie umowy z jego rodzicami.
 5. Do żłobka przyjmowane jest Dziecko po podpisaniu umowy cywilno – prawnej pomiędzy  „Zaczarowaną Polaną”,  a Rodzicami/Opiekunami   prawnymi   dziecka  oraz dostarczeniu do placówki Karty zgłoszenia Dziecka do żłobka i wpłaceniu opłaty wpisowej tj. jednorazowo, bezzwrotnie 200 zł.
 6. Liczba dzieci, jaka może jednocześnie przebywać w Żłobku wynosi 25.
  Liczba dzieci zapisanych do żłobka może być większa aniżeli liczba przebywających
  w Żłobku danym czasie, co wynika z czasu pracy placówki oraz rozwiązań organizacyjnych wynikających z różnego czasu przebywania dzieci. Podopieczni podzieleni są na dwie grupy
  z uwzględnieniem wieku i indywidualnego rozwoju.  Do dyspozycji każdej grupy pozostaje osobna sala.
 7. Przyjęcie dziecka do żłobka poprzedzone jest wywiadem z Rodzicem lub Prawnym opiekunem dotyczącym stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń. Informacje o dziecku zamieszczają rodzice lub prawni opiekunowie w Karcie zgłoszenia Dziecka do żłobka.

§ 7. Gospodarka finansowa żłobka

 1. Rachunkowość   Żłobka   prowadzona   jest   na   podstawie   obowiązujących   przepisów podatkowo-rachunkowych.
 2. Usługi opiekuńczo wychowawcze w żłobku „Zaczarowana Polana” są odpłatne.
 3. Żłobek oferuje miesięczny abonament, którego wysokość podana jest w cenniku dostępnym u dyrektora żłobka.
 4. Żłobek zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie. Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową. Cennik opłat dostępny jest u dyrektora żłobka.

§ 8. Postanowienia dotyczące płatności w razie nieobecności Dziecka w żłobku

 1. W przypadku nieobecności Dziecka w żłobku powyżej 16 dni kalendarzowych (w ciągu) żłobek zwraca w następnym miesiącu 25% czesnego.
 2. W razie dłużej niż 16 dni kalendarzowych w ciągu nieobecności Dziecka w żłobku sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.
 3. W przypadku zgłoszonej przynajmniej dzień wcześniej nieobecności Dziecka w żłobku opłata za wyżywienia nie będzie naliczana.
 4. W przypadku niezgłoszenia nieobecności Dziecka w danym dniu do godziny 8.00 zostanie naliczona stawka żywieniowa.

§ 9. Postanowienia dotyczące żywienia dzieci w żłobku

Żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
 2. Żłobek „Zaczarowana Polana” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
  w powyższym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeżeli zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia modyfikacji w podpisanych umowach, strony zostaną poinformowane o tym fakcie wcześniej.

Bielsko-Biała, 09 października 2019 r.

.

Napisz do nas na Facebook`u